FrSky Archer Plus GR6
search
 • FrSky Archer Plus GR6
 • FrSky Archer Plus GR6
 • FrSky Archer Plus GR6

FrSky Archer Plus GR6

212,00 zł
Brutto wysyłka 2-3 dni

6-cio kanałowy odbiornik serii Archer Plus z wariometrem, protokół Access i ACCST D16v2

Ilość

help_outlineZapytaj o produkt
FrSky Archer Plus GR6

FrSky Archer Plus GR6

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Linia odbiorników Archer została dodatkowo ulepszona dzięki dodaniu nowej serii Archer Plus.

Odbiorniki z serii Archer Plus zawierają kilka nowych funkcji. Po pierwsze, ulepszona zdolność przeciwdziałania zakłóceniom RF może zapewnić bardziej solidne działanie łączności, co jest dodatkiem do istniejącego działania przeciwzakłóceniowego w procesie zapłonu iskrowego. Odbiorniki z serii Plus są również wyposażone w tryby ACCESS i ACCST D16, w których protokół RF jest inteligentnie wybierany podczas procesu łączenia z radiem. Dzięki funkcji Black-Box niektóre podstawowe dane lotu (związane z zasilaniem i sygnałem) mogą być dobrze zachowane.

Archer r6 plus wymiary

Odbiornik Archer Plus GR6 posiada 6 precyzyjnych portów PWM jest idealny dla każdego typu szybowcowa, obsługuje siłę sygnału w pełnym zakresie dzięki dwóm odłączanym antenom i gwarantuje optymalny odbiór i zasięg anteny. GR6 może być używany jako odbiornik główny w rozwiązaniu redundantnym poprzez okablowanie portu SBUS In i podłączenie do dowolnego innego odbiornika FrSky wyposażonego w port SBUS Out. Dzięki protokołowi FBUS odbiorniki z serii Archer Plus mogą bezproblemowo łączyć się z wieloma urządzeniami telemetrycznymi (serwomechanizmami XACT, czujnikami ADV itp.), a także upraszczać konfigurację.

Archer Plus GR6 to odbiorniki z ulepszonym, precyzyjnym wariometrem, który zapewnia pilotom dokładniejsze i szybsze dane dotyczące wysokości i prędkości pionowej, a także oferuje dokładniejszą i szybszą reakcję audio wariometru z nadajnikiem obsługującego FrSky ACCESS.

(*Niektóre funkcje wymagają obsługi ACCESS i ETHOS.)

Funkcje:

 • Ulepszona zdolność przeciwzakłóceniowa RF z bardziej solidną wydajnością radiową
 • Inteligentnie wybieranie trybu ACCESS i ACCST D16
 • Obsługuje podstawową funkcję Black-Box
 • Ulepszony czujnik wariometru
 • 6 precyzyjnych portów PWM
 • Port SBUS Out (obsługuje tryb 16/24)
 • Port SBUS In (obsługuje redundancję sygnału)
 • Pełny zakres sterowania z telemetrią (S.Port lub FBUS)
 • Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania układowego (OTA)*
 • Wykrywanie napięcia zewnętrznego akumulatora/urządzenia

Specyfikacja:

 • Wymiar: 33*15*9.7mm (dł. * szer. * wys.)
 • Waga: 4,3 g
 • Liczba kanałów: 6/24 kanałów
 • 6 precyzyjnych kanałów PWM i 16 kanałów SBUS tryb 16CH
 • 6 precyzyjnych kanałów PWM i 24 kanałów SBUS tryb 24CH
 • Zakres napięcia roboczego: 3,5 -10 V
 • Prąd roboczy: <65mA przy 5V
 • Zasięg działania: >2 km (pełny zasięg)
  (*Zasięg może się różnić w zależności od lokalnych warunków.)
 • Wariometr, zakres pomiaru:
  • Zakres i rozdzielczość wysokościomierza: -700 m do 10000 m i 0,1 m
  • Zakres prędkości pionowej: ±10 m/s
  • Zakres pomiaru napięcia przez AIN2 (urządzenie zewnętrzne): 0-35 V (współczynnik dzielnika napięcia akumulatora: 1:10)
  • Złącze antenowe: IPEX4
  • Kompatybilność: Nadajniki obsługujące FrSky 2,4 GHz ACCESS / ACCST D16v2

  Opis na stronie producenta

  03020116-117
  5 szt.

  Opis

  Ilość wyjść PWM
  6
  Fukcje dodatkowe
  Automatyczny wybór protokołu ACCSESS/ACCST D16v2
  Czarna skrzynka
  Odporność na zakłócenia zapłonu iskrowego
  SBUS IN
  SBUS OUT
  Wariometr
  Wejście analogowe 0-35V
  Częstotliwość
  2.4GHz
  Protokół
  ACCESS
  ACCST D16 v2
  Napięcie zasilania
  3,5-10V
  Wymiary (Dł. * Szer. * Wys.)
  33*15*9.7mm
  Waga
  4,3g
  Protokół telemetrii
  FBUS
  S.Port (Smart Port)
  Złącze anteny
  IPEX4

  Warunki gwarancji

  1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
  1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
  2. „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
  3. „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
  4. „Gwarant” oznacza RC Expert Konrad Janke, ul. Stary Kisielin-Liliowe Wzgórze 10/2, 66-002 Zielona Góra;
  5. „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
  6. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
  7. „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane na podstawie jednego zgło­szenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników;
  8. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
  1. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie
   1. 12 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem baterii i akumulatorów;
   2. 3 miesięcy dla baterii i akumulatorów;

    od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu , o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Gwaranta o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad.
  1. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
  2. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona Sprzedawcy poprzez email: gwarancja@modele24.pl lub formularz elektroniczny dostępny na stronie sklepu https://modele24.pl/index.php?controller=contact lub w formie pisemnej.
  3. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z sprzedawcą sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy.
  4. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi, z tym, że jeśli do wykonania naprawy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych czas Naprawy może zostać wydłużony o czas sprowadzenia części zamiennych. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.
  5. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Gwaranta będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
  6. Gwarant, Sprzedawca nie będą ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej.
  7. Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 14 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie Sprzętu spowodowane przez strony trzecie (np. firma kurierska). Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta, przy czym termin, w któ­rym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 90 dni od daty zwrotu Sprzętu do Gwaranta po pierwszej próbie doręczenia i zostanie wyznaczony przez Gwaranta.
  8. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, numer fabryczny Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji rachunku lub paragonu stanowiącego – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
  9. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości do­tyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwaranta powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
  10. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją;
  4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwaranta;
  7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwaranta;
  8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (np. kontakt z wodą, elektrolitem);
  9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  10. części szklanych oraz żarówek;
  11. uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych;
  12. uszkodzeń pochodzących z wypadków (np. gdy model upadł z wysokości).
  1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Gwarantowi, jego naprawą oraz odebraniem. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in­stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
  2. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi.
  3. Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad w następujących przypadkach:
  1. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji ujawni się wada objęta Gwarancją, któ­ra uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Sprzętu, a Gwarant odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do wykonania,
  2. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Gwaranta 5 Napraw Sprzętu ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej i w okresie tym wystąpi kolejna wada, której konieczność Naprawy zostanie potwierdzona przez Gwaranta,
  1. Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.