FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania
search
 • FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania
 • FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania
 • FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania
 • FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania

FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania

1 389,00 zł
Brutto Dostawa w 2-3dni

FrSky RB-40 to system bezpieczeństwa lotu, zapewnia podwójną redundancję zasilania i potrójną redundancję odbiornika, posiada 24 wyjścia PWM i regulowany  moduł SBEC 2*30A oraz stabilizator żyroskopowy.

Ilość

help_outlineZapytaj o produkt
FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania

FrSky RB-40 Power box/system redundancji zasilania

Akceptuję zasady polityki prywatności  

FrSky RB-40 wykorzystuje wszystkie zaufane atrybuty poprzedniej serii magistrali redundancyjnej, a także dodaje nowe funkcje, aby zaspokoić potrzeby stale rosnącej grupy użytkowników.

Zmodernizowany koncentrator redundancji

Poprzednie modele magistrali redundancji oferowały podwójne zasilanie z konstrukcją z dwoma odbiornikami, RB-40 umożliwia użytkownikowi korzystanie z potrójnej redundancji poprzez dodanie portu multipleksowanego (RX3 IN / SBUS Out) i wykorzystuje zestaw standardowych wtyczek XT60, które zapewniają bezpieczny i wydajny sposób zasilania.

Do 24 kanałów PWM z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

FrSky RB-40 obsługuje podłączenie do 24 wysokonapięciowych serwomechanizmów z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dodanym do każdego kanału. Osiem kanałów (CH1-8) jest wyposażonych w czujniki prądu.

Zróżnicowane czujniki

FrSky RB-40 to rozbudowany moduł czujników z wbudowanym żyroskopem, który obsługuje funkcje stabilizacji modelu i zawiera inne zróżnicowane dane telemetryczne, takie jak napięcie, zużycie energii, wysokość i wiele innych. Może być używany jako alternatywa dla korzystania z odbiornika serii GR lub S.

Przełącznik NFC i funkcje automatycznej rejestracji danych

Bezdotykowy przełącznik NFC jest modułem zewnętrznym, który umożliwia włączanie/wyłączanie zasilania na polecenie bez konieczności podłączania/odłączania złączy akumulatorów. Po podłączeniu zasilania funkcja czarnej skrzynki jest automatycznie aktywowana i natychmiast rozpoczyna się rejestracja danych.

Przycisk przewijania menu, ekran LCD i obudowa CNC

FrSky RB-40 jest wyposażony w wyświetlacz o wielkości porównywalnej do tego, który można znaleźć w nadajniku serii X-Lite. Nawigacja i konfiguracja danych telemetrycznych jest jeszcze wygodniejsza dzięki przyciskowi z rolką. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie te cechy przy zachowaniu trwałości, RB-40 waży tylko 260 gramów dzięki hybrydowej konstrukcji z włókna węglowego i materiałów aluminiowych.

Funkcje:

 • Gwarancja podwójnego zasilania i potrójnego odbiornika
 • Obsługiwane serwomechanizmy wysokiego napięcia (do 24 serwomechanizmów PWM)
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem na każdym kanale
 • Kanały 1 – 8 z detekcją prądu
 • Obsługuje funkcję stabilizacji dzięki wbudowanemu czujnikowi żyroskopowemu
 • Wiele metod konfiguracji (skrypt Lua i FreeLink)
 • Kompatybilny z produktami FrSky S.Port
 • Różne czujniki telemetrii S.Port (napięcie, prąd, Alt, VSpd, zużycie energii itp.)
 • Funkcja zapisu danych do czarnej skrzynki
 • Bezdotykowa funkcja przełącznika NFC
 • Ekran LCD z przyciskiem rolką do przewijania menu
 • Obudowa z aluminium obrabianego CNC i włókna węglowego

Specyfikacja:

 • Wymiar: 163,2*100*23,5mm
 • Waga: 260g
 • Liczba złącz serwo: do 24
 • Temperatura robocza:-20 ℃ ~ 75 ℃
 • Zalecany zakres napięcia wejściowego: DC 11~26V
 • WYJŚCIE 1 i WYJŚCIE 2 -> WYJŚCIE SBEC, prąd ciągły: 2*30A przy 5 ~ 8,4 V

Opis na stronie producenta

03071604-66
1 szt.

Opis

Mierzone parametry
Napięcie
Przepływ/zużycie
Prąd
Prędkość pionowa
Temperatura
Wysokość
Ilość wyjść PWM
24
Fukcje dodatkowe
Czarna skrzynka
Konfigurowalne porty PWM
Podwójne wejście baterii
Potrójne wejście odbiorników
Regulowany SBEC
SBUS IN
Stabilizacja
Wariometr
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Złącze Power Switch
Protokół
ACCESS
ACCST D16 v2
Napięcie zasilania
11-26V
Wymiary (Dł. * Szer. * Wys.)
163,2*100*23,5mm
Waga
260g
Wyświetlacz
212x64px
Protokół telemetrii
F.Port
FBUS
S.Port (Smart Port)

Warunki gwarancji

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
 1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
 2. „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
 3. „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
 4. „Gwarant” oznacza RC Expert Konrad Janke, ul. Sowia 27, 65-507 Zielona Góra;
 5. „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
 6. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
 7. „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane na podstawie jednego zgło­szenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników;
 8. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 1. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie
  1. 12 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem baterii i akumulatorów;
  2. 3 miesięcy dla baterii i akumulatorów;

   od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu , o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Gwaranta o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad.
 1. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 2. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona Sprzedawcy poprzez email: gwarancja@modele24.pl lub formularz elektroniczny dostępny na stronie sklepu https://modele24.pl/index.php?controller=contact lub w formie pisemnej.
 3. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z sprzedawcą sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy.
 4. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi, z tym, że jeśli do wykonania naprawy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych czas Naprawy może zostać wydłużony o czas sprowadzenia części zamiennych. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.
 5. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Gwaranta będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 6. Gwarant, Sprzedawca nie będą ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej.
 7. Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 14 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie Sprzętu spowodowane przez strony trzecie (np. firma kurierska). Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta, przy czym termin, w któ­rym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 90 dni od daty zwrotu Sprzętu do Gwaranta po pierwszej próbie doręczenia i zostanie wyznaczony przez Gwaranta.
 8. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, numer fabryczny Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji rachunku lub paragonu stanowiącego – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
 9. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości do­tyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwaranta powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
 2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją;
 4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
 6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwaranta;
 7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwaranta;
 8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (np. kontakt z wodą, elektrolitem);
 9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
 10. części szklanych oraz żarówek;
 11. uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych;
 12. uszkodzeń pochodzących z wypadków (np. gdy model upadł z wysokości).
 1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Gwarantowi, jego naprawą oraz odebraniem. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in­stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 2. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi.
 3. Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad w następujących przypadkach:
 1. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji ujawni się wada objęta Gwarancją, któ­ra uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Sprzętu, a Gwarant odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do wykonania,
 2. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Gwaranta 5 Napraw Sprzętu ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej i w okresie tym wystąpi kolejna wada, której konieczność Naprawy zostanie potwierdzona przez Gwaranta,
 1. Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zobacz także